උත්කෘෂ්ට නාමය

උත්කෘෂ්ට නාමය

0 out of 5

LKR 150.00

මනුෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රශ්නය කුමක් වුවත් දෙවියන්වහන්සේට ඒ වෙනුවෙන් ඇත්තේ එක පිළිතුරකි. එනම් ’යේසුස්¶ යන නාමයයි. ඒ නාමය සියලු බලයන්ට ඉහලින් ඇති නාමයයි. සුවය, සමාදානය, පව්කමාව, සඵලත්වය මෙන්ම යොහාන් 3:16 ට අනුව යමෙකුට සදාකාල ජීවනයද ලැඛෙන්නේ ’යේසුස්¶ යන නාමය තුලින් පමණි. යේසුස් කි්‍රස්තුස් වහන්සේගේ නාමයේ බලය සහ ඒ නාමය අදාල කරගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරමින් දේවගැති නෙවිල් ප්‍රනාන්දු විසින් කරන
ලද දේශනයකි.