චරිතය සහ ප්‍රඥාව AUDIO CD

චරිතය සහ ප්‍රඥාව

0 out of 5

LKR 150.00

මනුෂ්‍යයෙකුට හොද චරිතයක් තිබීම පමණක් ප්‍රමානවත්ද? නැත. හොද චරිතයක් සමග ප්‍රඥ්ඥාවද තිබිය යුතුය. යොසෙප් සියලු අංශයන්ගෙන් යහපත් චරිතයක් ඇති මනුෂ්‍යයෙක් වුවද සුˆ අතපසුවීමක් හේතුවෙන් සතුරාගේ ගොදුරක් බවට පත්ව සිරගතවීමට සිදුවිය. යහපත් චරිතයක් සමග ප්‍රඥ්ඥාවන්ත භාවයද තිබිය යුතු ආකාරය යොසෙප්ගේ ජීවිත කතාව ඇසුරීන් දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු විසින් දේශනාකරන ලදි.