දිව්‍යමය බලය සහ අන්‍ය භාෂාව

0 out of 5

LKR 150.00

දිව්‍යමය බලය රහිතව කිතුණුවෙකුට ජයග්‍රාහි ජීවිතයක් ගතකළ නොහැක. ඒ සදහා පළමුව කෙනෙක් යේසුස්වහන්සේ ගැලවුම්කරු සහ ස්වාමින්වහන්සේ ලෙස පිළිගෙන ඉන් අනතුරුව ශුද්ධාත්මයනන් වහන්සේ සමග යම්කිසි අත්දැකීමකට පිවිසිය යුතුය. එයට ශුද්ධාත්ම බෞතීස්මය යැයි කියණු ලැබේ. සෑම කිතුණුවෙක්ම ශුද්ධාත්ම බෞතීස්මය ලැබිය යුතුමය. බලසම්පන්න ජයග්‍රාහි ජීවිතයක් සදහා කිතුණුවෙකුට ශුද්ධාත්ම බෞතීස්මයේ ඇති වැදගත්කම පහදා දෙන අනර්ඝ දේශනයකි.