දේව වචනය ඇස් විවර කරයි

දේව වචනය ඇස් විවර කරයි

0 out of 5

යේසුස්වහන්සේ පිළිබදව දැන සිටියද යමෙකුට උත්ථානවු යේසුස්වහන්සේ හදුනාගැනීමට නොහැකි පරිදි ඇස් අන්ධවී තිබිය හැකිය. ලුක් 24 පරිච්ජේදයේ සදහන් එම්මාවුස් ගමට ගමන්කරමින් සිටි ගෝලයන් දෙදෙනා හට උත්ථානවු යේසුස් වහන්සේ හදුනාගන්නා පිණිස යේසුස්වහන්සේම ලියවිල්ල පහදාදුන්
ආකාරය ඇසුරෙන් ආත්මික අන්ධභාවයෙන් පෙනීම ලැබීම පිළිබඳව දේවගැති නෙවිල් ප්‍රනාන්දු විසින් දේශනා කරනලද දේශනයකි.