රාජ්‍යය පද්ධතිය

රාජ්‍යය පද්ධතිය

0 out of 5

සභාව යනු දෙවියන් වහන්සෙගේ හස්තයෙන් උන් වහන්සේ විසින්ම තෝරා වෙන්කරගන්නා ලද ජන කොට්ඨාශයකි. යොහාන් 17ඃ16 ට අනුව කිතුණුවා ලෝකයේ ජීවත් වුවද ලෝකයට අයිති නොවේ. ’ලෝකය, සභාව සහ දේව රාජ්‍යය¶ යන පද්ධතීන් තුන පැහැදිලි කරන දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු ’කිතුණු සභාව¶ කළ යුත්තේ ලෝකය තුළ ජීවත්වෙමින් දේව රාජ්‍යයේ ආකාරයට කි්‍රයාත්මක වීම බව තහවුරු කරයි.